Algemene Voorwaarden

Dit document omvat de Algemene Voorwaarden die worden gehanteerd door Martrums en welke gelden voor alle aangeboden Diensten en Producten.

Artikel 1 – Definities

De in de algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd. Daarbij geldt dat een definitie dezelfde betekenis heeft als die met hoofdletter voorkomt in enkelvoudsvorm of vice versa.

page1image40948816 page1image40948608

Afnemer:

Algemene Voorwaarden: Diensten:

Martrums Vloeren:

Offerte: Opdrachtbevestiging:

Overeenkomst: Producten: Vloeren:

Artikel 2 – Werking

De partij die een overeenkomst is aangegaan met Martrums.
Deze algemene voorwaarden.
Door Martrums verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Martrums

KVK: 76274969
Een aanbieding van Martrums aan Afnemer.
De schriftelijke of elektronische bevestiging van Martrums aan Afnemer dat tussen hen een Overeenkomst tot stand is gekomen. De overeenstemming tussen Afnemer en Martrums blijkend uit een door Martrums verzonden Opdrachtbevestiging.
Door Martrums Vloeren geleverde en/of gebruikte goederen, waaronder Vloeren, ter uitvoering van de Overeenkomst.
Een door Martrums geleverde en/of tot stand gebrachte vloer op een door afnemer aangewezen locatie.

page1image40956928 page1image40958384 page1image40957968page1image40949856 page1image40959632 page1image40949440page1image40945696 page1image40957760 page1image40950064page1image40954224 page1image40952352 page1image40956512page1image40953392 page1image40951104 page1image40946944page1image40945280 page1image40944240 page1image40955472
 1. 2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 2.2  Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen, niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Martrums Vloeren nadrukkelijk van de hand gewezen.

 3. 2.3  In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

  Artikel 3 – Offerte, totstandkoming Overeenkomst en annulering

3.1 Een Offerte wordt in overleg met Afnemer schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan Afnemer toegezonden. In de Offerte genoemde prijzen zijn bindend tot 60 dagen na datum van de Offerte. Tenzij expliciet anderszins uit de Offerte blijkt, zijn de in de

Offerte genoemde prijzen exclusief kosten van verticaal transport, de eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan boven- en/of ondergrond alsmede exclusief kosten die voor Martrums Vloeren ontstaan als blijkt dat de ruimtes en ondergrond niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden.

 1. 3.2  Een Offerte heeft een vrijblijvend karakter, een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat door Martrums Vloeren een Opdrachtbevestiging aan Afnemer is kenbaar gemaakt.

 2. 3.3  Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met expliciete schriftelijke instemming van Martrums Vloeren.

 3. 3.4  Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van het navolgende. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 30 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 45% procent van de overeengekomen prijs aan Martrums Vloeren verschuldigd. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 10 dagen voor de week waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 75% van de overeengekomen prijs aan Martrums Vloeren verschuldigd.

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en condities

 1. 4.1  Prijzen in Offerte en Overeenkomst zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anderszins blijkt.

 2. 4.2  Voor alle Overeenkomsten geldt voor Afnemer de navolgende betalingsverplichting: 30% van totaalsom voorafgaand aan de start van de door Martrums Vloeren te leveren Diensten en Producten, en 70% na oplevering.

 3. 4.3  Voor door Martrums Vloeren verzonden facturen geldt, tenzij anders overeengekomen, een betalingstermijn van vijf dagen na factuurdatum. Facturen dienen door middel van overschrijving op een aan Martrums Vloeren gekoppeld rekeningnummer te worden voldaan. Indien Afnemer in gebreke blijft te betalen binnen de gestelde termijnen, is Afnemer van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Afnemer over de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Afnemer alsdan gehouden om aan Martrums Vloeren de eventuele incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van EUR 500,-.

 4. 4.4  Martrums Vloeren is gerechtigd om uitvoering van de Diensten, al dan niet tussentijds, op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel zekerheden te verlangen indien Afnemer niet tijdig en/of volledig heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.2 en/of later met Martrums Vloeren aangegane betalingsverplichtingen.

 5. 4.5  Een beroep op garantie, tekortkoming of reclamerecht, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Martrums Vloeren.

Artikel 5 – Levering, risico en eigendomsovergang

5.1 De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt geen fatale termijn tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Indien Afnemer bekend raakt met

omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, wordt

dit door Afnemer zo spoedig mogelijk aan Martrums Vloeren bericht.

 1. 5.2  Levering van de Diensten en Producten vindt plaats op de in de Overeenkomst

  genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van de geleverde Producten over op Afnemer. Alsdan komen de Producten voor rekening van Afnemer waaronder eveneens alle schade die nadien aan de Producten mocht ontstaan.

 2. 5.3  De eigendom van een door Martrums Vloeren geleverd Producten gaat eerst over op Afnemer nadat deze aan Martrums Vloeren alles heeft voldaan waartoe hij op grond van de Overeenkomst alsmede nadien nog voortvloeiende afspraken verschuldigd is. Afnemer is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractpartij kenbaar te maken.

 3. 5.4  Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, mag hij ten aanzien van de Producten geen zekerheidsrechten verstrekken of enig ander recht (goederenrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk) aan een derde verlenen. Indien een derde enig recht op een onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten wil doen gelden, is Afnemer verplicht Martrums Vloeren daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

 4. 5.5  Indien Afnemer nalatig blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel er voor Martrums Vloeren gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Afnemer nalatig zal zijn, is Martrums Vloeren bevoegd de geleverde Producten als haar eigendom te vorderen onder Afnemer dan wel bij derden in geval van doorlevering. Afnemer verleent Martrums Vloeren de bevoegdheid daartoe gebouwen en terreinen te betreden.

Artikel 6 – Garantie

 1. 6.1  Martrums Vloeren staat in voor de deugdelijkheid van haar Diensten en gebruikte Producten. Voor door Martrums Vloeren geleverde Diensten en Producten wordt vanaf oplevering gedurende 24 maanden een garantie verstrekt ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door gebrekkig materiaal en/of verrichte Diensten dienaangaande, doch uitsluitend ten aanzien van gebreken die door normaal gebruik van de Vloeren openbaren. Martrums Vloeren verstrekt nadrukkelijk geen garantie bij gebreken aan Vloeren waaraan (i) andere eisen door Afnemer zijn gesteld dan bekend bij Martrums Vloeren ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, (ii) zonder schriftelijke toestemming van Martrums Vloeren reparaties of werkzaamheden zijn verricht door derden, (iii) die niet worden gebruikt of onderhouden op de daarvoor geëigende wijze en (iv) die eerder door Afnemer worden belast dan voorgeschreven door Martrums Vloeren.

 2. 6.2  Een beroep op garantie dient door Afnemer schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven plaats te vinden. Martrums Vloeren is gerechtigd de behandeling van een beroep op garantie op te schorten indien Afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden door Martrums Vloeren zal Afnemer zich conformeren aan de adviezen en instructies van Martrums Vloeren.

Artikel 7 – Gebreken en reclames

7.1 Afnemer dient Martrums Vloeren zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren.

 1. 7.2  Bij (op)levering door Afnemer geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die Afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen – op verval van recht – binnen tien dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij Martrums Vloeren te worden gemeld.

 2. 7.3  Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen voor Afnemer tegenover Martrums Vloeren nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de Diensten en/of Producten noch voor reclames.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. 8.1  De totale aansprakelijkheid van Martrums Vloeren wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 40 % (veertig procent) van de voor de Overeenkomst door Martrums Vloeren in rekening gebrachte financiële vergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Martrums Vloeren voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 5.000,-[zegge: vijfduizend euro].

 2. 8.2  De aansprakelijkheid van Martrums Vloeren voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, is uitgesloten. Onder indirecte kosten worden ondermeer verstaan verhuis-, verblijfsen herinrichtingskosten van Afnemer.

 3. 8.3  De aansprakelijkheid van Martrums Vloeren voor schade aan Vloeren van Afnemer als gevolg van (i) werking in de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van voornoemde factoren, is uitgesloten.

 4. 8.4  De aansprakelijkheid voor schade ontstaan door lekkage van door Martrums vloeren gebruikte vloeistof(fen) is uitgesloten.

 5. 8.5  Artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 zijn eveneens van toepassing indien Martrums Vloeren zich voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft bediend van niet ondergeschikten (6:171 BW) of vertegenwoordigers (6:172 BW).

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Martrums Vloeren is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst welke wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan (i) overmacht van toeleveranciers van Martrums Vloeren, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Martrums Vloeren zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) oorlog, (v) staking en werkbezetting, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.

Artikel 10 – Wijziging en meerwerk

 1. 10.1  Indien Martrums Vloeren op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer Diensten verricht en/of Producten levert die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dienen deze door Afnemer te worden vergoed volgens de (wel) overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Martrums Vloeren.

 2. 10.2  Martrums Vloeren is nimmer gehouden aan een verzoek tot meerwerk van Afnemer en zij kan – indien de bereidheid bestaat daaraan uitvoering te geven – afzonderlijke vastlegging eisen.

Artikel 11 – Ondergrond van de Vloeren

11.1 De ruimte waar een Vloer wordt gelegd dient te allen tijde te zijn voorzien van een door Matrums Vloeren verzorgde ondervloer. Martrums Vloeren werkt uitsluitend op een eigen ondergrond voor kwalitatieve doeleinden.

11.2. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat de ondergrond waarop de Vloer wordt gelegd door Martrums Vloeren, voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel. Indien niet is voldaan aan onderstaande voorwaarden, is Martrums Vloeren niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en/of gerechtigd haar Diensten op te schorten zonder schadeplichtig te zijn tegenover Afnemer.

Artikel 12 – Status en voorzieningen ruimte voor en tijdens levering Diensten

 1. 12.1  Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat voorafgaand aan en tijdens de levering van Vloeren, is voldaan aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.

 2. 12.2  De ruimte waar een Vloer wordt gelegd dient bezemschoon, egaal, ontruimd en tochtvrij te zijn alsmede te beschikken over een werkzame verwarming en bovenlicht, niet zijde bouwlampverlichting.

 3. 12.3  Afnemer draagt zorg voor adequate elektriciteit- en watervoorzieningen in of direct bij de ruimte waar een Vloer wordt gelegd.

 4. 12.4  Afnemer draagt er zorg voor dat Martrums Vloeren onbelemmerd toegang heeft tot de ruimten en haar Diensten ongestoord kan uitvoeren.

 5. 12.5  Bij niet nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder tijdsverlies en extra door Martrums Vloeren te maken kosten, volledig voor rekening en risico van Afnemer. Martrums Vloeren is gerechtigd kosten en schade bij Afnemer in rekening te brengen en daarvan betaling te vorderen alvorens haar Diensten voort te zetten.

Artikel 13 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. 13.1  De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden.

 2. 13.2  Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft Martrums Vloeren de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden indien: a) Afnemer, na een deugdelijke ingebrekestelling, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; b) Afnemer in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend; c) Afnemer in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend; d) Afnemer anderszins in liquidatie verkeert, is ontbonden of redelijkerwijs te voorzien dat zij niet langer aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst kan voldoen.

Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze

 1. 14.1  Op alle Offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. 14.2  Alle geschillen tussen Martrums Vloeren en Afnemer worden voorgelegd aan de

  bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch.